Ana Menü
Kısa Mesajlar
Site Yöneticisinin Mesajları

24-10-2022 02:09
Üyelik sistemi şu anda aktif değildir. İhtiyaç olduğunda kullanılmak üzere eski üyeler, sistemimizde kayıtlı olarak bulunmaktadır.
Celcelutiye Meali
Adsız 2

<< Önceki Sayfa


CELCELUTİYE  MEÂLİ


1- "Bismillah ile başladım; ruhum, O'nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları keşfetti."

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'a Bismillah risalesiyle başlamıştır. Ve o sayede besmelenin ve tevhidin sırları olan Risaleler, özellikle 14. Lem'a'nın Besmele sırları anlaşılmıştır.

2- "Ardından, her türlü taşkınlık ve azgınlığı, dalâlet ve sapkınlığı Allah’ın izniyle ortadan kaldıran bütün yaratılmışların en hayırlısı olan Resûl-i Ekrem Efendimize (a.s.m.) salât ve selâm getirdim."

2. Söz Hz. Muhammed'in en temel vazifesi olan hakiki iman sayesinde, bütün yanlış anlayışların ve kötülüklerin izale edildiğini göstermiştir.
Salât ve salâmın sırları için 28. Lem'a'ya ve 28. Mektubun bir kısmına bakabilirsiniz!


3- "İlâhî! Her türlü kusurdan uzak ve her şeyin yegâne mabudu olan Allah, kâinattaki her bir şeyde hususî sıfat ve isimleriyle tecelli eden Ehad ve kâinatı yoktan ve benzersiz bir şekilde yaratıp isimlerinin tecellileriyle süsleyen Bedî' isimlerinle Sana dua ve niyaz ediyorum!"

Risale-i Nur'un 3. parçası olan ibadet ve dua ile alakalı 3. Söz bu davanın bir delilidir. Evet, Allah ehadiyet tecellisiyle dua edenlerle muhatap oluyor ve Bedi' ismiyle harika bir şekilde onların dualarını kabul ediyor.

4- "Ya İlâhî, Kadri yüce olan “İsm-i Azam”ınla Sana yalvarıyor ve Sen’den niyaz ediyorum! Kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen ve dilediği her şeyi yapmaya gücü yeten Kâdir ismin hürmetine işlerimi kolaylaştır!"

Dördüncü sözde, Risale-i Nur, İsm-i A'zam'ın önemli bir sırrını keşfetmiştir; ibadet, dua ve namazın âhiret ile ilişkisini ispat etmiştir.Ebedî ahiret yolculuğunun ve o yolculuk içindeki işlerin nasıl kolaylaşacağını göstermiştir.

5- "Ey bütün varlıklara hayat veren ve varlığıyla bütün varlıkları ayakta tutan Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım! Her bir şeye hususî sıfat ve isimleriyle tecelli eden Ehad, kâinatı yoktan ve benzersiz yaratan Bedî ve bütün varlıkların her türlü rızıkını bolca ihsan eden Bâsıt isimlerini dergâhında şefaatçi kılarak Sana dua ediyor ve Senden istiyorum!"

Takva ve ibadet ile alakalı olan 5. Sözün de 3. Söz gibi, bu sırrı keşfettiği görünüyor. Evet Hayy, Kayyûm, Bedi', Ehad isimlerinin imtihan ve eğitim meydanı olan şu dünya hayatıyla ne kadar çok alakadar olduğu idrak edilebilir.

6- "Fitne ateşinin söndürülmesi için yalvarıyorum Sana ey nihayetsiz azamet ve kudretiyle varlıkları yoktan var eden ve yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Bârî'! Ey varlığı nihayetsiz delilleriyle katî ve şüphesiz, ezelî ve ebedî olan Sâbit! Ey sonsuz kudretiyle bütün varlıkları kuşatan, küçük büyük hiçbir varlık kudretinin dışına çıkamayan Cebbâr! Ve ey günahkâr kullarını hemen cezalandırmayıp tevbe etmeleri için zaman tanıyarak yumuşaklıkla muâmele eden Halîm!"

Böyle bir dua, Risale-i Nur'un başına gelen fitne ateşlerini hatırlatıyor. Çünkü Risale-i Nur'un davası mal ve canı satıp, Allah uğruna hizmet etmektir. Bu da imtihan gerektiriyor, bu da nefis ve hevânın devrede olmasını gerektiriyor. Bu 6. beytin geniş izahı için 6. Söz'e bakiniz ki, nefsin ateşinden kurtulasınız!
 

7- "Ey her türlü musibet, sıkıntı ve darda kalanların yakarışlarına cevap vererek imdadına koşan Allah’ım! Sana, Ehad, Bedî’ ve Bâsıt isimlerini şefaatçi kılarak yalvarıyorum!"

8- "Varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan ve varlığıyla bütün varlıkları ayakta tutan Kayyûm ismin hürmetine! Kalbimi bütün günah kirlerinden temizleyerek hayatlandır. Ta ki İsm-i Azam'ından olan o kayyûmiyet sırrı öylesine kalbime yerleşsin ki onun tecellisiyle her daim ışık saçsın!"


7. Söz dua, ibadet ve esmanın tılsımları hakkındadır. 8. Söz de kalbin, bedbinlik gibi kirlerden arınmasını ve Allah’ın ihyasıyla ebedî bir hayatı hak etmesini anlatıyor. Demek bu iki söz bu iki fıkrayı şerh ediyorlar.

9- "O İsm-i Azam'ın nurunun parıltıları üzerime öyle bir tecelli etsin ve yüzüme öylesine aksetsin ki gözleri kamaştırırcasına parlasın ve parlatsın!"

Böyle bir nûrun ve ziyanın ve manevi parıldamanın pratik bir numunesi için, manevi inkişafların bir tatbikatı olan 9. Sözü bir kere okuyun, bu beytin manasını yaşayın!

10- "Engin rahmet sağanakları kalbime öyle bir dökülsün ki bütün mahlûkatı sonsuz duygu ve lâtifelerle techiz edip donatan, sayısız rahmet meyvelerini ve nimetlerini önlerine seren ikram sahibi Kerîm Mevlâm’ızın hikmetiyle, dilim kalbimin tercümanı olarak o rahmet hazinelerini terennüm etsin!"

Rahmet-i İlâhiye'nin bir eseri olan ve o rahmet, hikmet, kerem kapısından haşri isbat eden 10. Söz, o kadar güçlü bir şekilde bu 10. beytin tefsiri oluyor ki; başka izaha gerek kalmıyor.
"Rabbinin Rahmet eserlerine bak; nasıl yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. İşte bunu yapan ölüleri de diriltendir, O her şeye gücü yetendir."


11- "Her taraftan beni nurlar kuşatsın ki zerreden arşa kadar her şeyi büyüklüğüyle ihata eden Azîm Mevlâmız, sonsuz haşmet, azamet ve heybetiyle bizleri yüceltsin!"

12- "Ey her şeyin yaratıcısı olan Hâlık! Ve ey her şeyi en mükemmel şekilde ve tekrar tekrar yaratan ve ihtiyaçlarını onlara yetiştiren Hallâk! Ve ey azgınlık edip haddi aşan isyankârlara dahi nimetlerini esirgemeyip rızıklandıran ve ikram eden Allah’ım! Şüphesiz Sen her türlü noksan ve kusurdan uzaksın, münezzehsin!"

13- "Kur'ân-ı Hakîm’indeki bazı sûre başlarında bulunan, Kur’ân’ın ulvi mânâlarının bir nevi şifreleri mâhiyetinde olan ve ulvi hikmetinle bir araya gelmiş mukatta, heca harflerinin sırları hürmetine! Beni her türlü hayırlı maksat, gaye ve ihtiyaçlarıma ulaştır!"

14- "Kur'ân-ı Hakîm’den irademe tevdi edilen harflerin sırrı hürmetine!. İlâhî vahyini ulaştıran ve Sana mutî olan Cebrâîl (a.s.) hakkı için! İsm-i A'zâm’dan tecelli edip gözleri kamaştıran parıltı ve nur hürmetine!"

15- "Beni, İsm-i Azam ve Kur'ân'ın parlak nurlarıyla feyizlendir. İsimlerinin tecellisiyle bütün kâinatı aydınlatan Nûr isminle günahlarla ölmüş kalbimi hayatlandır!"

16- "Her şeyi hikmetle yaratan, nizam ve intizamla donatan ve faydalı hedeflere yönelten Hakîm isminle bana öyle bir heybet ve celâl elbisesi giydir ki düşmanların elleri benden uzak dursun!"


16. Mektup, bu beytin gerçekleşmiş bir delilidir.

17- "Ne olur Allah’ım! Her şeyin yaratıcısı olan Hâlık ismin, kudreti her şeye galip olan Azîz ismin, sonsuz azamet ve haşmetini gösteren Celîl ismin ve bütün korkulardan emin kılarak gönüllere emniyet bahşeden Selâm ismin hürmetine! Benimle her türlü düşman ve hasetçi arasına perdeler koyarak beni onların kötülüklerinden muhafaza eyle!"

18- "Kudreti her şeye galip olan Azîz ve sonsuz haşmet ve celâl sahibi olan Celîl ismin hürmetine! Her bir canlıya hususî şefkat ve iltifatının inceliklerini gösteren Raûf ismin hürmetine! Bütün arzu ve dileklerimizi bize ihsan et! Her türlü noksandan münezzeh ve mukaddes olan Kuddûs ve her şeyi kuşatan rahmetiyle zulmet ve karanlıkların dağıldığı ve imanlı kullarına hususî ihsan ve şefkatte bulunan Rahîm ismin hürmetine lütfuna mazhar eyle."

19- "Ey sonsuz nimetleriyle bizi terbiye eden Rabbim! İsm-i A'zam'ın nuru hürmetine ihtiyaçlarımı gider. Bütün varlıklara hayat verip canlandıran Hayy ismin hürmetine matlubuma süratle vasıl eyle!"


12 saatte yazılan 19. Mektup bu duanın bir kabul edilişidir.

20- "Ey yegâne ibadet edilmeye lâyık olan Ma'bûd! Ey her şey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi asla bir şeye muhtaç olmayan Samed ve her şeyin her an murakabe ve müşahedesi altında olan Şehîd! Ve ey bütün varlıklardan sonsuz derecede yüce olan Âlî! Sonsuz rahmetiyle kendisine tevekkül edenlerin her türlü ihtiyacına yetişen Kâfî! Bu isimlerin hürmetine bütün işlerimi kolaylaştır!"

21- "Ey celâl ve ikram Sahibi! Ey günahkârları hemen cezalandırmayıp tevbe için zaman tanıyarak yumuşaklıkla muâmele eden Halîm olan Allah'ım! Ancak Senin ikram ve lütfunun tecellisiyle açılacak olan ilmin esrarını bana bahşet!"

Burada " Halîm " kelimesi şefkatli manasından ziyade aklı, zekâyı hikmet dairesinde kullanan ve taşkınlıklara yol vermeyen zat demektir. Ki Araplar böyle kişilere akıllı (hikmetli) manasında " Halîm " derler.
Bu hakikat Sabûr isminin bir nevî tecellisidir. Ki, sabırla ilgili 21. Söze bakabilirsiniz.


22- "Beni her türlü korku ve sıkıntılarımdan kurtar! Zira Sen Kur'ân-ı Hakîm’in kati hükmüyle, mahlûkatın feryad, çığlık ve dualarını işiten Semî'sin."

Üstadı dinsizlerden kurtaran 22. Söze ve onu düşmanlarından kurtaran 22. Lem'a'ya bakınız!

23- "Ey sonsuz izzet ve celâl Sahibi! Ey her türlü kederle yaralanmış ve kırık kalpleri tedavi edip hayat veren, bozulmuş, yıkılmış ve dağılmış şeyleri kudretiyle tamir ve islah eden Câbir! Sonsuz kudretinin azametini ilân eden "Kün=Ol" emrindeki "Kâf" harfinin sırrı hürmetine! Beni keder ve sıkıntılarımdan kurtar!"

Eski Said'in hayatı Üstad için bir hayal kırıklığı idi. Fakat bir gecede " Ol " emriyle Yeni Said oldu, kırık kalbi tamir edildi. Ve yeniden canlandı. Yahya oldu. 38 sene dine yeniden hizmet etti. Bakınız 23. Söz.

24- "Bulunduğum karanlıklar ve tehlikeler denizini benim için selametli kıl! Beni o tehlike denizinin güvenli sahiline çıkar! Zira Sensin benim iltica edeceğim yegâne sığınağım! Ancak Seninle son bulur bütün keder ve sıkıntılarım!"

25- "Ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır. Çünkü insanlar azsa da Sen onların umudusun."

26- "Ey izzet ve celâl Sahibi! Gizli açık her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr isminin hürmetine! İhsan ettiğin sayısız nimetlerine karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör eyle! " (Millete yanlışı anlatmasınlar!)

27- "Günahkâr ve âsilere ceza vermekte acele etmeyen ve sabır gücünü de kullarına ihsan eden Sabûr isminle birlikte, varlıkları birbirinin yardımına koşturan Zahîr ve hiçbir şeye muhtaç olmayan ve servet ve zenginliğinin sınırı bulunmayan Ganî'nin ve zerreden Arşa kadar her şeyi kuşatan İsm-i A'zam'ın kalesine iltica etmekle, her türlü taşkınlık ve aşırılığa düşmekten muhafaza olunurum!"

28- "Bütün âlemlerin kalplerine ülfet ve ünsiyet bahşet, gönül kapılarını İlâhî hakikatlere aç! Dilediği kullarına gayb âlemlerini ve fetih kapılarını açan Fettâh ismin hürmetine! Bana, rıza ve makbuliyet libasını giydir! "

29- "Yâ ilâhî! Gizli açık, küçük büyük her şeyi hakkıyla bilen ve ilmi, ezelden ebede her şeyi kuşatan Alîm ismin hürmetine! Sonsuz yüceliğiyle beraber her şeye her şeyden daha yakın olan Karib ismin hürmetine! Bize, izzet ve güç bahşeyle ve bütün işlerimizi kolaylaştır!"

30- "Üzerimize af ve mağfiret kalkanını giydir, mânevî kirlerle boğulmuş hastalıklı kalplerimize rahmetinle şifa ihsan et! Zira günah kirleriyle zaafa uğramış, bozulmuş zayıf kalplere şifa verecek olan ancak Sensin!"

31- "Ey her türlü kusurdan münezzeh olan Allah'ım! Bütün maddî-mânevî rızık ve kazancımıza bereket ihsan et! Kullarının tevbelerini daima kabul eden Tevvâb ismin hürmetine! Günahlarımızdan dolayı bizi Sana dönmekten alıkoyan maddî-mânevî lâtifelerimize vurulan pranga ve düğümleri çöz, önümüzdeki zorluk ve güçlükleri kaldır!"

32- "Ey rızıklarımızı nihayetsiz cömertlik ve ikramıyla gönderen ve her türlü kusurdan münezzeh olan Allah'ım! Ve ey gerçek ibadet edilmeye lâyık olan Ma'bûd! Ve ey bütün mahlûkatı yaratılış mertebelerinin en üstün ve mükemmel şekliyle yaratan Yaratıcı!"

33- "Her yönden hücum eden düşmanları; ancak Sen'in inayetinle def eder, ve Kadri Yüce İsm-i A'zam'ının tecellisiyle onları uzaklaştırır, darmadağın ve perişan ederiz."

34- "Ey izzetine karşı bütün varlıkların daima boyun eğdiği sonsuz azamet, haşmet ve Celâl Sahibi! Çöl kelerinin dahi risaletini kabul ederek yanına gelip şikâyetini arzettiği Zât olan Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) hürmetine o düşmanları zelil eyle!" (Onları başarısız kıl!)

35- "Ey benim İlâh'ım ve Sahib'im! Sensin benim ümidim. Ey sonsuz rahmet ve keremiyle bütün ümitlere tükenmez bir hazine olan Allah'ım! Bana karşı toplanıp hazırlanmış küfür ordusunu hezimete uğrat! "

36- "Kur'ân-ı Hakîm'de nihayetsiz ilim ve ince hikmetinin gereği yeminle başlayan sûre ve âyetlerin sırları hürmetine! Bana zarar vermeye kastedenlerin bütün hile ve tuzaklarını bertaraf eyle!"

37- "Ey ikram, lütuf ve ihsanda bulunanların en mükemmeli olan Kerim! Ve ey Kendisinden istenmeye lâyık olanların en hayırlısı olan Mes'ûl! Ve ey geçmiş ümmetlerden beri, darlık, sıkıntı ve musibet anında her varlığın yegâne ümit kaynağı olan Me'mul! Gelmiş geçmiş ümmetlere rahmet eyle!"

38- "Ya Rab! İsm-i A'zam'ın nurunun tecellisiyle parlat yıldızımı! Günler ve asırlar boyu âhirzamana kadar eşsiz bir surette ışıklandır, ey sonsuz nuruyla bütün kâinatı nurlandıran ve isimlerinin tecellisiyle her şeyi aydınlatan Nûr!"


39- "Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve her türlü kusurdan münezzeh olan Allah'ım! Ey her bir şeye hususî sıfat ve isimleriyle tecelli eden Ehad! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp süsleyen Bedî'! Ey kudreti her şeye galip olan Azîz! Ey sonsuz azamet, yücelik ve haşmetini varlıklar üzerinde gösteren Celîl! Bütün güzel isimlerin sonsuz celâl, izzet ve azametiyle tecelli edip parlamaktadır."

40- "Ey her şeyin aslını ve başlangıcını ezelî ilmiyle tespit eden ve Kendisinden önce hiçbir şey olmayan Evvel! Ey her şeyin sonunu ezelî ilmiyle takdir eden ve her şeyden sonra yalnız Kendisi bâkî kalacak olan Ahir! Mahlûkatının arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren bütün güzel isimlerini zikrederek onların bereketine sığınırım!"

41- "Nur'un kandili gizliden gizliye tutuşturulur, parlar. Sirâcü's-Sürc (Kandiller kandili) perde altında yanarak nur saçar."

Bakınız 8. Şua, 4. Remiz

42- "O Nur; ışığını Raûf, Rahîm ve Kuddûs isimlerinin tecellisiyle, O Zât'ın kibriya ve azamet, refet ve rahimiyetinden alır. İşte, küfür ve inkârcılık ateşi de o “Nur” ile söndürülür."

43- "Ey yegâne ibadet edilmeye lâyık olan Ma'bûd! Ey nihayetsiz izzet ve azametiyle her şeyi emrine boyun eğdiren Kahhar ve sonsuz kudretiyle bütün varlıkları kuşatan ve hiçbir şey kudretinin dışına çıkamayan Cebbâr! O nur; Sabit, Samed, Şehîd ve Selâm isimlerinin tecellisiyle, düşmanın küfür ve fitne ateşinden kurtararak tâbilerini selamete çıkarır!"

44- "O nur; varlığı hak olan ve her şeyin gerçek sahibi ve yalnız ibadet edilmeye Kendisi lâyık olan Ma'bud-u Hak, Cemîl, Vedûd ve Mucib olan Zâtın isimlerinin tecellisi ve inayetiyle kendini beşere sevdirecektir."

45- "Bu muazzam kasemde bulunan, her şeyi varlığıyla ayakta tutan Kayyûm ve Kendisine tevekkül edenlere başarı ihsan eden, isteklerine cevap veren ve bütün dertlerini gideren Vekîl ismin hürmetine! Ey bütün sırlarının ve âyetlerinin hikmetlerini hakkıyla ancak Kendisi bilen Allah'ım! Mahlûkatına rahmetinin en lâtif cilvelerini gösteren şefkat sahibi Hannân isminin hürmetine dualarımı kabul buyur!"

46- "Ey bütün sırları bilen Allah'ım! Kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratan Mübdî ve varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd isminin hürmetine bize merhametinle muamele eyle!"

47- "Kâinatı ince hesaplarla yaratan, varlıkların ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz edenleri cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adl ve hüküm ve kazâ sahibi olan, haklıyı haksızdan ayıran Hakem isimlerinin tecellisiyle, adalet ve mizanıyla, intizam ve hikmetiyle dünya tamir edilir ve tahripten kurtulur."

48- "Her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Hak isminin hürmetine duamı kabul buyur! Düşmanlarım azgınlık ve taşkınlıkta haddi aştılar. Sen bana kâfisin! İnayet ve yardımını ihsan eyle!"

49- "Ey bizi sonsuz nimetleriyle terbiye eden Rabbim! Ve ey bütün varlıkların rızkını şefkatle veren Rahmân! Sen, sonsuz hazinesinden medet bekleyenleri zenginliğe mazhar eden Muğnî'sin. Kuvveti her şeye galip ve her şeye mutlak hâkim olan Kàhir ve Kavî'sin! Allah'ım, fitne ve düşmanlık rüzgârları, küfür ve inkârcılık kasırgası şiddetle esmektedir!"

50- "Düşmandan gelen şiddetli hücuma karşı koymak ve korunmak; ancak Sen'in ihsan ettiğin güç ve kuvvetledir. Küfür ve inkâr karanlıklarının dağılması da ancak Sen'in kapına iltica iledir."

51- "Tâhâ, Yâsîn ve Tâ Sîn (Neml) Sûreleri'nin hürmetine Muîn'imiz ol! Ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuarâ) Sûrelerini dünya ve âhiret saadetimize vesile kıl! "

52- "Meryem Sûresi'nin sonsuz hikmet ve sırlarını taşıyan Kâf, Hâ, Yâ, Ayn ve Sâd'ı, bizi her taraftan saran kem gözlerden korumaya kâfidir. "

53- "Dilediği kullarına fetih kapılarını ve gayb âlemlerinin hakikatlerini açıp müyesser kılan Fettâh ismin hürmetine! Şûra Sûresinin, nihayetsiz sırları ihtiva eden Hâ Mîm, Ayn, Sîn ve Kàf'ındaki hakikatleri bize açarak her türlü kötülük ve tehlikeden korunmamıza vesile kıl! "

54- "Yine Kàf ve Kalem Sûresi ve Hâ-Mîm ile başlayan sûreler hürmetine! Ve Duhan Sûresi'nde muhkem kılınmış sır hürmetine bizi muhafaza eyle! "

55- "Kurân-ı Hakîm'indeki; "Elif Lâm" ile başlayan sûreler, Nisâ, Mâide ve En'âm Sûreleri ve nurlu hakikatlerle parlayan Nûr Sûresi hürmetine!... "

56- "Ve Yûnus, Hûd, Yûsuf, İbrahim ve Hicr sûrelerinin başlarında bulunan “Elif-Lâm-Râ” harflerinin ihtiva ettiği sırlarla ancak Kadri yüce "İsm-i A'zam"ının sonsuz nurunun tecellisiyle günahlarımdan kurtularak katında terakki ettim. "

57- "Ra'd Sûresinin, önce "Elif ve Lâm"ının, sonra "Mim ve Râ" harfinin sırrıyla ruhâniler ve melekler meclisine yükseldim. "

58- "Ey sonsuz nuruyla bütün kâinatı nurlandıran ve isimlerinin tecellisiyle her şeyi aydınlatan Nûr! Kur'ân-ı Hakîm'de “Hâ-Mîm" ile başlayan bütün sûrelerin sırrı hürmetine! Beni, her türlü nur ve ışığın kaynağı olan Nûr isminin fazl ve tecellisine mazhar eyle! "

59- "Nebe, Abese, Nâziat ve Târık Sûreleri ile Burûc ve Zilzâl Sûreleri'nin hürmetine! "

60- "Mülk Sûresinin hakkı için, yine Kalem, Meâric, Hümeze, Şems ve Tekvir Sûreleri'nin hürmetine! "

61- "Zâriyat, Necm ve Kamer Sûreleri hürmetine! Bütün işlerimi kolaylaştır! "

62- "Kurân-ı Hakîm'deki bütün sûrelerdeki hizbler ve âyetler, katından indirilenler ve onları okuyanların okudukları şeyler sayısınca!.. "

63- "Ey Mevlâm! Senin fazlınla bu şekilde yazdırdığın üstün kitaplar hürmetine Sana yalvarıyorum."

64- "Ey hayatı ezelî ve ebedî olan ve varlıklara hayat verip canlandıran, varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan, varlığıyla bütün varlıkları ayakta tutan Hayy ve Kayyûm! Her şeye gücü yeten ve hiçbir varlık kudreti dışına çıkamayan ve yüce kudretiyle bütün varlıkları kuşatan Kadîr ve Cebbâr isimlerinin üzerine yemin ederek Sana yalvarıyorum! "

65- "Ey ezelî ve ebedî ilmiyle gayb âlemlerini, geçmiş ve geleceği, kullarının açığa vurduklarını ve gizlediklerini de bilen Allâmu'l Guyûb! Dilediğine fetih kapılarını ve gayb âlemlerinin hakikatlerini açan Fettâh isminin nuru ve ancak senin inâyet ve yardımınla fetihler müyesser olur. "

66- "Ey Seyyidim ve Mevlâm! Nihayetsiz kibriya, azamet ve hâkimiyetinin hakkı için, her şeyi hikmetle yaratan, nizam ve intizamla donatan Hakîm ismin hürmetine! Varlığını ve birliğini güçlü ve sarsılmaz delillerle ispat ve ilân eden Ayetü'l-Kübrâ'nın hakikatlerinin nuruyla beni her türlü tehlike ve felâketlerden emin eyle! "

67- "Ey her şeye gücü yeten ve hiç bir şey kendine ağır gelmeyen Kàdir olan İlâhımız! Her şeye lâyık olduğu rahmet ve rızık kapılarını açan Fettâh ismin hakkı için, bütün varlıkların her türlü rızkını en mükemmel şekilde veren Rezzâk ismin hürmetine, ve İsm-i A'zam ve bütün güzel isimlerinin bereketiyle beni dağınıklık ve perişanlıktan muhafaza eyle! "

68- "Ey her şeye her zaman mutlak gâlip olan Allah'ım! Bunlar Merih yıldızı gibi öyle yüksek ve nurlu hakikatleri taşıyan harflerdir ki, kimse onlara galip gelemez. Mânevî karanlıklar, dalâlet ve şirkin sihirleri Asâ-yı Mûsa ile dağıldı. "

69- "Ey bizleri sonsuz nimetleriyle terbiye eden Rabbim! Bütün bu harflerin yüce mânâlarının sırlarını şefaatçi yaparak Sana yalvarı yorum ki, bu dua ve yakarışımın; acz, fakr ve zilletini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olmasını niyaz ediyorum! "

70- "Ey kullarına nihayetsiz şefkat ve merhametiyle muamele eden Rabbim! Bunlar taşıdığı mânâ itibariyle öyle harflerdir ki, onları zikredenler asırlar boyu hep faziletle yüceltilmişlerdir. "

71- "Ey varlığı hak ve her hakkın gerçek sahibi olan Allah'ım! Kur'ân-ı Hakîminin bütün âyetleri ve ihtiva ettiği hakikatli sırları vesile kılarak Sana dua ve niyaz ettim! "

72- "İşte bunlar (sûrelerin başlarındaki harfler) "Nur Harfleri"dir. Beni, onların bütün hasiyet ve meziyetlerine mazhar eyle! Ve her türlü hayrın kendisiyle tamamlanıp kemale erdiği o harflerin mânâlarını gerçekleştir. "

73- "Bana yardımcı olarak öyle bir ruhânî müekkel melek hizmetkâr gönder ki her türlü gam, keder ve sıkıntılarım onunla giderilsin!"

74- "Ümmü'l-Kitap olan Fatiha Sûresi ve onu takip eden diğer sûrelerin harflerinin sırrı hürmetine! O ruhâniler içindeki hizmetkârı bana itaatkâr ve musahhar eyle!"

75- "Ey Mevlâm! Kendisiyle dua ve niyazda bulunulduğunda bütün işlerin müyesser olduğu İsm-i Azam'ınla Sana dua ve niyaz ediyorum!"

76- "İlâhî! Bütün Nebi ve Peygamberlerin, Senin rızana kavuşmak için vesile kılarak yaptıkları duaları hürmetine! Sonsuz acizlik ve zayıflığımdan dolayı bana merhamet et ve kusurlarımı bağışla! "

77- "Ey her şeyin yaratıcısı olan Hâlık'ım ve Seyyid'im! İhtiyacımı gider! Ey bütün varlıkların Rabb'i olan İlâhım! Bütün işlerimi Sana havale ediyorum!"

78- "Ey bizi sonsuz nimetleriyle terbiye eden Rabb'im! Bütün güzel isimlerin olan Esmâ-i Hüsnâ hürmetine ve bütün güzel isimlerine azam derecede mazhar olan Resûl-i Ekremin Hz. Muhammed'i (a.s.m.), şefaatçi kılarak Sana yalvarıyorum! "

79- "Ya İlâhî! Kusur ve günahlarından Sana dönüp bağışlanmasını dileyen bu aciz, zavallı ve miskin kuluna cömertliğinle, af ve mağfiretinle muamele eyle!"

80- "Beni hayır, sıdk, doğruluk ve takva yolunda muvaffak kıl! Ve beni katında yüksek zümre ile birlikte Firdevs cennetine yerleştir!"

81- "Yaşadığım müddetçe ve ölümümden sonra beni esirgeyip şefkat ve merhametinle muamele eyle! Aydınlık ve nura açılan kabirdeki zulmet perdesini kaldır!"

82- "Yâ İlâhî! Haşirde amel defterimi beyaz kıl! Ve eğer iyiliklerim hafif gelirse lütfunla muamele ederek sevap terazimi ağırlaştır!"

83- "Beni, keskin Sırat Köprüsünden süratle geçir! Ve beni cehennem ateşi ve içindeki dehşetli azaptan muhafaza eyle!"

84- "İşlemiş olduğum her bir günahı affet! Çok da olsa büyük hata ve kusurlarımı bağışla!"

85- "Ey Kadri Yüce İsm-i Azam'ı taşıyan ve Onu kendine muhafız ittihaz edinen! Bütün işler İsm-i A'zam'ın tecellisiyle kemale erer, maruz kalınan her tehlikeli işten onunla selamete erilir. "


…………………………………………

86- "Savaş, âhirzamanın dehşetli harbinden korkma! Çarpış, çekinme! Vahşi ve acımasız zâlimlerin bulunduğu her yere gir!"

87- "Karşılaş, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Melik ve reislerin tecavüz, tevkîf ve kuşatmasından korkma!"

88- "Korkacağın ne insan kılığına bürünmüş bir yılan, ne insan suretinde gördüğün bir akrep, ne de sana kükreyerek gelebilecek bir aslan vardır!"

89- "O savaş ve mücadelede; ne bir kılıçtan, ne bir hançer yarasından, ne bir mızraktan, ne de isabet edecek bir okun şer ve tehlikesinden kork!"

90- "İşte bunu okuyanın mükâfâtı, Resûl-i Ekrem Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Ve o, içinde sıra sıra dizilmiş hurilerle birlikte cennetlerde haşrolacaktır."

91- "Bil ki şüphesiz Hz. Muhammed Mustafa (a.s.m.), gönderilen resûllerin en seçkini ve Allah'ın yer yüzünde bulunan mahlûkatının en faziletlisidir."

92- "Ve Hâlık'ın katındaki makam, rütbe ve şânının yüceliğinden dolayı her türlü arzu ve ihtiyaç duasının başında onu (a.s.m.) zikret! Ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için onu (a.s.m.) şefaatçi ve vesile kıl!"

93- "Allah'ım. Her gün, her saat ve rüzgârın estiği her an, o seçkin Muhammed Mustafa'ya (a.s.m.) salât eyle!"

94- "Yaratılmışların en seçkini olan Muhammed Mustafa'ya (a.s.m.) ve bütün Ehl-i Beyt'ine de bütün nebatât ve esen rüzgâr adedince salât et!"

95- "Ve öyle salât eyle ki; rahmet yüklü bulutlar içinde çakıp parlayan şimşeklerle birlikte sağanak halinde şiddetle boşalan yağmur gibi arzı ve semâyı doldursun!"

96- "Bizzât Yüce Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm etmesi, onun (a.s.m.) şan ve şerefinin büyüklüğünü anlaman için sana yeter!"

97- "O halde sen de günler ve zaman aktıkça, güneş doğmaya devam ettikçe onu (a.s.m.) şefaatçi ve vesile yaparak daima ona (a.s.m.) salât ve selâm getir!"

98- "Hâşimoğullarının pâk ve mübareklerine, hac ziyaretinde bulunan hacıların sayısınca ve onların Kâ'be'de getirdikleri tekbir, tehlil ve salâvatları adedince selâm eyle."

99- "Yâ İlâhî! Ebû Bekir (r.a.) ile bir likte Ömer'den (r.a.) razı ol! Os man (r.a.) ile birlikte Allah'ın sarsılmaz arslanı Ali'den (r.a.) de razı ol!"

100- "Aynı şekilde Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) bütün Ehl-i Beyt ve Ashabıyla birlikte evliyalar, sâlih kullar ve onlara tabi olanların hepsinden razı ol!"

101- "İşte bu, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasının oğlu Ali'nin (r.a.) sözüdür. Ve mahlûkatla ilgili ilimlerin özü ve sırrı onda toplanmıştır."

 

                                                     

 


Yukarı Git ^
<< Önceki Sayfa

Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Site Yöneticisinin Yorumları.