Ana Menü
Kısa Mesajlar
Site Yöneticisinin Mesajları

24-10-2022 02:09
Üyelik sistemi şu anda aktif değildir. İhtiyaç olduğunda kullanılmak üzere eski üyeler, sistemimizde kayıtlı olarak bulunmaktadır.
Evrad-ı Kudsiyye Meali
<< Önceki SayfaEVRADI  KUDSİYE  DUASI  TÜRKÇE  MEALİ

Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla


     Allah'ım! Sen, diri, yönetici, apaçık gerçek hükümdarsın, senden başka ilâh yoktur. Ey Rabbim! Ben senin kulunum. Elimden geldiği kadar senin ahdinde ve vaâdindeyim, kulluk etme hususunda sana verdiğim sözdeyim. Peygamberin aracılığı ile gönderdiğin emirlerine uyuyor, emrini tutanlara vaad ettiğin mükâfatlara güveniyorum.

     Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana olan sonsuz nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni affet, zira senden başka günahları affedecek yoktur, ey affedici! Allah'ı tesbih eder, Allah'a hamd ederim. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah, her şeyden büyüktür. Hareket ve kudret, yalnız Allah iledir. O, evveldir, O ahirdir, O zahirdir, O batındır. O, her şeyi bilendir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nundur, yaşatır, öldürür, O ölmeyen diridir. Hayır, O'nun elindedir. O, her şeye kâdirdir.

     Ey büyük Allah'ım! Sen bütün eksiklerden münezzehsin. Ey toprakta ve gökte olanları diriltecek olan, sen eksikliklerden münezzehsin. Ey bütün yaratıkların mâbudu, seni tenzih ederim. Ey vecdi ve olayları takdir eden, seni tenzih ederim. Ey kendine afetlerin bulaşmadığı zat, seni tenzih ederim. Ey zamanları ve vakitleri yaratan, seni tenzih ederim. Kudretin yücedir. Zalimlerin senin hakkında söylediklerinden münezzehsin. Ey boyunları dünya ve ahiret azabından kurtaran, sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Ey eksiklikleri yaratan, sen eksikliklerden münezzehsin. Ey ölmeyen diri yönetici, sen eksikliklerden münezzehsin. Ey benim ve bütün insanların ilâhı, sen eksikliklerden münezzehsin.

     Ey Rabbimiz! Bizi yarattın ve birçok yaratıklardan da üstün kıldın. Sana hamd olsun. Nimetleri yaratıp bizlere veren sensin, kudret ve zenginlik, her çeşit nimet, sana mahsustur. Ey Rabbimiz! Sen kutlusun, sen yücesin, senden mağfiret diler, sana tevbe ederiz. Allah'ım! Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, sana benzer hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, hiç kimse seni göremez. Sen teksin, sen vezirsiz kadirsin, sen danışmansız idârecisin. Deki: "Allah'ım! Ey mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Sen her şeye kâdirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın, ölüden diri çıkarırsın, diriden de ölü çıkarırsın." ( Al-i İmran : 26-27 )

     Ey dünyada bütün yaratıkların gözlerinden gizlenen, sen eksiklerden münezzehsin. Ey vâkâr ve ululuk elbisesine bürünen, sen eksiklerden münezzehsin. Ey bütün eşyanın maliki, sen eksiklerden münezzehsin. Ey kudret ve yüceliği ile izzet gösteren, göklerde ve hüsnâ'da mevcut olanları bilen, sen eksiklerden münezzehsin. Ey göğüslerde ve bağırsaklarda dolaşanları bilen ve ey Mekke ve Medine'yi diğer şehir ve kasabalara üstün kılan, sen eksiklerden münezzehsin! Ey yerin altında bulunanları bilen, sen eksiklerden münezzehsin. Ey görülmeyecek kadar yüce ve lâtif olan, sen eksiklerden münezzehsin.

    Ey Rabbimiz! Sen kutlusun, sen yücesin, senden başka ilâh yoktur, senden başka galip yoktur. Allah'ım! Sen nimet veren kerem sahibisin. Nimetini dilediğinden alırsın, amellere karşılık verirsin. Şahitlik ederim ki kendinden başka ilâh olmayan Allah'sın! Sen benim Rabbim ve her şeyin Rabbisin. Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı bilen, yüce, büyük, ulusun. Tâhâ, Tâ sin mim, Tâ sin, Ya sin, Hâ mim ayn sin kâf. "İki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar, fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmıyorlar." ( Rahman :19-20 ). "Allah'tan başka ilâh yoktur. O, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. O'nun ilminden başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür." ( Bakara : 255 )

     "Hâ mim, Hâ mim, Hâ mim, Hâ mim, Hâ mim, Hâ mim, Hâ mim, arzu ettiğimiz iş, kaza ve takdir edildi. (Allah'ın yardımı geldi, artık biz, asla yenilmeyiz. 3 defa) Hâ mim. "Bu kitabın indirilişi, aziz ve alim olan Allah tarafındandır. Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin olan, lütuf sahibi Allah tarafından, O'ndan başka ilâh yoktur, dönüş O'nadır."  (Mümin:1-8)

     "Allah, kudretiyle dilediğini yapar, izzetiyle istediği hükmü verir. Hükümranlığına sahip çıkmak isteyen başka bir varlık yoktur. Mülkünde ortağı yoktur. O'nu tesbih ve O'na hamd ederim. Kuvvet, ancak Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu ve ilminin, her şeyi kuşattığını bilirim." ( Talak:12 )

     Allah'ım! Gazabınla bizi katletme, onunla bizi helak etme, bunlardan önce bizi afiyet ve selamet içinde bulundur. İzzet, azamet, heybet, kudret, kibriya, celâl, cemal, kemal, beka, saltanat ve hükümranlık sahibi olan Allah eksiklerden münezzehtir. Melik, diri, uyumayan, asla ölmeyen, bâkî, sürekli, yaratıkların sıfatlarına benzemez, bizim Rabbimiz, meleklerin ve Ruhun Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim.

     Allah'ım! Bize senin bilginden öğret, katından anlat, keskin yardım kılıcını boynumuza as. Allah'ım! Bizi sana şükreden, senden korkan, sana itaat eden, sana saygılı olan, sana çok niyaz eden, sana yönelen kullar eyle! Allah'ım! Tevbemizi kabul eyle, günahlarımızı üstümüzden yıka, sözlerimizi doğrult, göğüslerimizin kötü duygularını çıkar, yüreklerimizden kini, katılığı, öfkeyi gider.

     Allah'ım! Ani ölümden, yangından, inkârdan, gafletten, mal çokluğundan, meşakkatten, sıkıntıdan, helak edici işlerden sana sığınırız. Allah'ım! Bize sana karşı günah işlemeye engel olacak bir Allah korkusu, bizi cennetine götürecek bir ibadet, başımıza gelecek dünya ve ahiret sıkıntılarını hafifleteceğin yakin nasip eyle! Bizi insanların en hayırlıları olan Peygamberler ile beraber haşreyle! Yaşattığın sürece de bizi kulaklarımızla, gözlerimizle, bütün dış ve iç duygularımızla ve gücümüzle faydalandır, canımızı da iman üzere al. Bize zulmedendenlerden de öcümüzü al, düşmanlık edenlere karşı bize yardım eyle, günahlarımızı bağışla, bela ve musibetlerimizi üzerimizden kaldır, (hastalarımıza şifa ver 3 defa), göğsümüzü nurlandır, ihtiyaçlarımızı karşıla, ana babamıza ve çocuklarımıza acı, şu dünyayı amaçlarımızın en büyüğü yapma, dinimiz ve dünyamızda bize musibet verme. Yaptığımız günahlar yüzünden, bize acımayanları başımıza musallat eyleme, bizi rızıklandır, Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

     Allah'ım! Senden, gönlümüze hidayet edeceğin, dağılan işlerimizi toparlayacağın, dağınıklık ve bölünmüşlüğümüzü toplayıp gücümüzü birleştireceğin, hastalarımıza şifa vereceğin, amellerimizi temizleyeceğin, bize rüşdümüzü ilham edeceğin bir rahmet istiyoruz. Allah'ım! hiç bir şeye muhtaç olmamaklığının, birliğinin, tekliğinin, açık galibiyyetinin, geniş rahmetinin yüzü hürmetine senden, kulaklarımıza nur, gözlerimize nur, kabirlerimize nur, duygularımıza nur, nefislerimize nur, önümüze nur vermeni niyaz ediyoruz.

     Allah'ım! İlmimizi, nurumuzu, halimizi artır. Bize açık ve gizli nimetler ver. Dinimiz hususunda Allah bize yeter, dünyamız hususunda da Allah bize yeter. Tasasını çektirdiği hususlarda da kerim olan Allah bize yeter. Bize haksızlıkla saldıranlara karşı halim ve kadir olan Allah bize yeter. Ölüm anında rahmeti bol olan Allah bize yeter. Kabirdeki sorgu sırasında şefkatli Allah bize yeter. Mizan esnasında çok lütufkâr olan Allah bize yeter. Sırat esnasında kudretli Allah bize yeter. (Allah, bana yeter, O'ndan başka ilâh yoktur. O'na tevekkül ettim, O, büyük Arş'ın sahibidir. 7 defa)

     Merhaba mutlu sabah, merhaba taze gün, merhaba yeni vakit, merhaba mutlu saat, merhaba yolda olan ve yanımızda bulunanlar! Ya Rabbi söyleyeceğimiz sözleri bizim lehimize yaz. Övülen, şanı yüce, ulu, seven, her şeyi kuşatan, yaratıkları hakkında dilediğini yapan, insana şah damarından daha yakın olan Allah'ın adı ile başlarım. Allah'a inanarak, O'nun huzuruna çıkmayı kabul ve tasdik ederek, O'nun birliğini gösteren kanıtları kabul ederek, ilâhlıkta Allah'tan başkasını inkâr ederek, Allah'a dayanarak sabaha girdik. Allah'ı şahit tutalım, O'nun meleklerini, peygamberlerini, arşını taşıyan melekleri de şahit tutalım ki, O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'tır. Birdir, ortağı yoktur. Yine şahitlik ederiz ki, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Cennet haktır, cehennem haktır, havz-ı kevser haktır, şefaat haktır, Münker ve Nekir haktır, vaadin haktır, kıyamet kopacaktır, bunda asla şüphe yoktur. Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Biz bu inanç üzerine yaşarız, bu inanç üzerine ölürüz ve yarın yine bu inanç üzerine haşrolunur ve inşâallah azap görmeyiz. Allah'ım! Biz kendimize zulmettik, bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü ikisini de senden başka bağışlayacak yoktur. Bizi ahlakın en güzeline ilet, senden başka ahlakın en güzeline iletecek yoktur.

     (Allah'ım! Buyur emrinde ve hizmetindeyim. 3 defa) Bütün hayır senin ellerindedir. Senden af diler, sana tevbe ederiz. Allah'ım! Gönderdiğin her peygambere inandık. Allah'ım! İndirdiğin her kitaba inandık, hepsini tasdik ettik. Allah'ım! Yüzlerimize tarafından utanma, gönüllerimize sevinç doldur. Allah'ım! Bizi cömert gözü tok yap, bizi cimri, hakkı göremeyen kör, şunu bunu çekiştiren gammaz, kibirli, bozguncu yapma. Allah'ım! Oburluktan, kabalıktan, kibir ve inattan, dar geçimden, kötü zandan, şaraptan, oyundan, şirretlikten, riyadan, korkunç güçlüklerden, sıkıntı içinde yaşamaktan sana sığınırız. (Allah'ım! Bu günümüzün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarı kıl. Allah'ım! Bu günümüzün önünü rahmet, ortasını zahitlik, sonunu hayır ve ikram eyle. 3 defa)

     Allah'ım! Bize huzurlu geçim, mutlu ömür, orta derecede rızık ihsan eyle. Allah'ım! Affınla bizim günahlarımızdan geç, fazlınla bize halim ol! Allah'ım! Seni eksiklerden tenzih ve sana hamd ederim. Ben sana övgü sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Senin yanında bulunan kimse, aziz olur. Övgün yücedir. Senin askerin yenilmez. Senin vaadin şaşmaz. Senden başka ilâh yoktur. Sen eksiklerden münezzehsin. Biz, sana yaraşır biçimde sana kulluk edemedik, ey kulluk edilen Allah'ım. Biz sana yaraşır biçimde seni bilemedik ey bilinen Allah'ım! Biz seni, sana yaraşır biçimde zikredemedik ey zikredilen Allah'ım!. Biz sana yaraşır biçimde sana şükredemedik, ey şükredilen Allah'ım!

     Allah'ım! Verdiğin nimetlere şükretmeyi bize ilham eyle. Zira sen, kudret sıfatlarının, yaratıklarının sıfatlarından yüce olan Allah'sın. Sen gizli bozguncuları yarattığın zaman hiç kimse hazır bulunmadı. Günahları yarattığın zaman sana benzeri hiçbir varlık engel olmadı. Allah'ım! yaşarmayan gözden, korkmayan ve sana saygı duymayan kalpten, faydasız ilimden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan, ev aletlerini isteyenlere vermeyenlerden sana sığınırız. (Allah'ım! Bize sırlarını öğret. Bize nurunun elbiselerini giydir, bizi latifeler denizine daldır. Üzerimize bol manevi bilgiler dök. 3 defa)

    Ey nurların nuru! Ey lütufkar! Ey kusurları örten! Senden, peygamberlerin lambası, velilerin güneşi, sâfîlerin ayı, insan ve cinnin güneşi, doğu ve batının ışığı olan efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bizim vücudumuzu da irfanın doruğuna ulaştırmanı, kalbimizi ihsan derecesine yerleştirmeni senden niyaz ediyoruz.

    Ya Allah! Ey nur, ey vâsi, ey buyruğuyla göklerin yapıldığı, kudretiyle yerin yuvarlatıldığı, yıldızların, ay ve güneşin ışıklarını kendisinden aldığı, uçsuz bucaksız göklerdeki cisimleri hareket ettiren ismin yüzü hürmetine senden, koruyacak bir kale içinde bulundurmanı, bizi aydınlatacak, çakışı, az daha gözleri alacak derecede parlak bir nur vermeni niyaz ediyoruz. Geceyi ve gündüzü birbirine çeviren, götürüp getiren Allah'tır. Şüphesiz bunda, basiret sahipleri için ibret vardır. Tâ sin mim. Oyun aletlerinden, yalan ve bühtandan, haramdan, hile ve tuzaktan kin ve hasetten, susuz kalmaktan, kötülerin tuzağına düşmekten, gece ve gündüzün kötü olaylarından, insanların ve cinlerin şerrinden yüce Allah'a sığınırız. 

     (Ey koruyan bizi koru! 3 defa) Ey veli, ey her şeyin maliki, ey şanı yüce, ey yüksek, ey kendisinden başka ilâh olmayan, ey Allah, ey diri, ey yaratıcı, ey Hak, ey bir, ey tek, ey her şeyin kendisine muhtaç olduğu, ey bağışı çok, ey hayır ve bereket kapılarını açan, ey yaşatan, ey öldüren, ey kahredici, ey barış ve huzura getiren! ("Rahim Rab'dan sözlü selam!" 3 defa) ( Yasin : 58 ) ("Onlara karşı Allah, sana yetecektir. O işitendir, bilendir." 3 defa) (Bakara : 173)  O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Her şeyin sahibidir, bütün eksiklerden uzaktır, barış ve huzur verendir, her şeyi koruyup kollayandır, daima galiptir, buyruğu her şeye geçen, yaratıklarının işlerini düzeltendir. O, yücedir, yaratıcıdır, her şeye şekil verendir, çok affedicidir, öldürüp yeniden yaratandır, iyilik edicidir, yaratıklarını bir bir sayandır, rızık verendir, rızkı dilediğine az, dilediğine çok verendir. O dilediğini alçaltır, dilediğini yükseltir, dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar.

     O azıkları yaratandır, doğru söyleyendir, her zaman var olandır, şefkatlidir, fayda verendir, zarar verendir, dilediğini helak edendir, dilediğini öne geçiren, önce yaratandır, dilediğini geri bırakan sonra yaratandır, af edendir, zengin edendir, öç alandır, tevbeleri çok kabul edendir, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Ey Rabbimiz! Kusurlarımızı bağışla, dönüşümüz sanadır. Ey yok olmayan var, ey vezirsiz yönetici, bize ve ana babamıza her türlü güçlüğü kolaylaştır.

     Allah'ım! Senin verdiğine engel olacak yoktur. Senin vermediğini de de verecek yoktur. Senin yaptığını geri çevirecek yoktur. Senin şaşırttığını doğru yola götürecek, senin doğru yola götürdüğünü de şaşırtacak yoktur. Senin güçleştirdiğini kolaylaştıracak, senin kolaylaştırdığını da güçleştirecek yoktur, senin verdiğin hükmü değiştirecek yoktur. Zengin olana zenginliğinin sana karşı hiç bir yararı olmaz.

     Yüce Rabbimi eksikliklerden tenzih ederim. O yücedir, uludur, kullarına yetendir, hüküm verendir, yaratıklarını gözetip koruyandır, çok yücedir, dua edene cevap verendir, yol gösterendir, sabırlıdır, muhteşemdir, yoktan var edicidir, nurdur, adaletle hüküm verendir, toplayıcıdır, verendir alandır. Allah'tan başka ilâh yoktur. İşleri görendir, her şeyi görendir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Zatında ve sıfatında O’nun benzeri yoktur. Allah'tan başka ilâh yoktur. O her şeyi bilen, sevgi ve feyz verendir. O, her şeyi yönetendir, Allah'tan başka ilâh yoktur. O muazzamdır, eksik sıfatlardan münezzehtir.

     Biz her korkuya karşı "Lâ ilâhe illâllah" sözünü, her nimet ve güzel yaşam için "Elhamdulillah" sözünü, her bolluğa karşı "Allah'a şükür" sözünü, her olağan üstü şeye karşı "Subhanellah" sözünü, her şiddet ve sıkıntıya karşı "Allah bana yeter" sözünü, her günaha karşı "Estağfirullah" sözünü, her üzüntü ve tasaya karşı "Mâşâallah" sözünü, kaza ve kaderin doğduğu her olaya karşı "Allah'a tevekkül ettim" sözünü, her musibete karşı "Biz Allah içiniz ve biz O'na döneceğiz" sözünü, yaptığımız her ibadet için "Hareket ve kuvvet ancak Allah iledir" sözünü, her helak, elem ve hüzün için "Allah'tan yardım dilerim" sözünü hazırladık.

     Allah'ım! Sabaha girdik, seni tanık yaparız, meleklerini, Arş'ın taşıyanları, peygamberlerini ve bütün yaratıklarını da tanık yaparız ki senden başka ilâh yoktur, yalnız sen varsın, birsin, ortağın yoktur. Muhammed senin kulun ve resulündür. Bu şahitliği yapma hareket ve gücü de ancak yüce Allah'ın yardımı ve gücü iledir. Ey dünyada bütün yaratıklara rahmet eden, ahirette ise yalnız müminlere rahmet eden Rabbimiz! bizim kusurlarımızdan geç, bizi affet, bize acı, sen bizim mevlamızsın ve sen acıyanların en hayırlısısın.

    Allah'ın adıyla şifa dilerim, şifa veren Allah'tır. Allah'ın adıyla yeterlik dilerim, kullarına yeten Allah'tır. Allah'ın adıyla af dilerim, günahları yok eden Allah'tır. Allah'ın adı yüzü hürmetine niyaz ederim ki, O'nun adı anılınca yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. "O işitendir, bilendir. En iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir." (Yunus : 64) "Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, O şerefli bir Kûr'an'dır. O'nun aslı Levh-i Mahfuzda'dır." (Buruç:20-22 ) "Namazları ve orta namazı koruyun, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah'ın huzurunda durun." ( Bakara : 238 ) "Hiç bir canlı yoktur ki başında bir koruyucu olmasın." (Tarık:4 ) Allah ne güzel koruyucudur. Ey koruyucu! Bizi koru. "Sonra o üzüntünün ardından Allah size bir güven ve uyku indirdi ki, bir kısmınızı bürüyordu, bir takımı da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zannı gibi haksız bir zanda bulunuyorlar : Hani bu işten bize bir şey var mı diyorlardı. De ki: Bütün iş, Allah'a aittir. Onlar, sana açıklamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki : Bu işten bize bir fayda olsaydı burada öldürülmezdik. De ki : Evlerinizde bile olsaydınız yine üzerine öldürülmesi yazılmış olanlar, mutlaka vurulup yatacakları yeri boylardı. Allah, göğüslerinizdekini denemek, kalplerimizdekini açığa çıkarmak içindir ki bunları başımıza getirdi. Allah, göğüslerin içinde olanı bilir." ( Al-i İmran : 154 )

      "Rabbimiz, biz inandık, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru! Sabredenleri, doğru olanları, huzurunda boyun büküp divan duranları, Allah için mallarını harcayanları ve seherlerde af dileyenleri Allah görmektedir. Allah, kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O azizdir, hakimdir. Allah katında din islamdır." (Al-i İmran : 16-19) "Öyle ise akşama girerken ve sabaha ererken tesbih etmeniz gerekir. Göklerde ve yerde günün sonun da, öğleye erdiğiniz zaman da hamd O'na mahsustur. "Allah ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır, yeri, ölümünden sonra diriltir. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız." ( Rum: 17-19 ). "Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki, O'nun perçeminden tutmuş olmasın. Gerçekten Rabbim, doğru bir yol üzerindedir." ( Hud : 56 ) "Bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a dayanmayalım? Elbette sizin bize yaptığınız eziyete katlanacağız. Tevekkül edenler, Allah'a dayansınlar." (İbrahim: 12 ) “De ki : "Allah bizim için ne yazmış ise ancak bize o ulaşır, bizim sahibimiz O' dur. İnananlar Allah'a dayansınlar."( Tevbe : 51 ) "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onun durduğu ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta yazılıdır." ( Hud : 6 ) "Nice canlı vardır ki rızkını taşıyamaz, onları da, sizi de Allah besler. O, işitendir, bilendir." (Ankebut : 60)  " Allah, insanlara bir rahmet açtı mı onu tutan olmaz, O'nun tuttuğunu da ondan sonra salacak yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir." ( Fatır : 2)  “Yemin olsun onlara! "Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, elbette" : "Allah" derler. De ki : "O halde Allah'tan başka çağırdıklarınızı gördünüz mü, şimdi Allah bana bir zarar vermek isterse onlar onun vereceği zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet vermek dilerse, onlar onun rahmetini durdurabilirler mi?" De ki : "Allah bana yeter. Tevekkül edenler, O’na dayansınlar. "  (Zümer : 38)  "Allah bunu sırf size müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yaptı. Yardım yalnız, daima galip ve hikmet sahibi olan Allah katındandır."  (Al-i İmran : 126)  

     (Kâf hâ, yâ ayn sad, Ha mim, ayn sin, kaf, 3 defa) yüzü hürmetine bizi düşman şerrinden rızana aykırı şeylerden koru, bize acı! O Allah her şeye gücü yetendir, üstün gelendir, yaratıklarıyla zahirdir, zatının künhü itibariyle batındır, yoktan var edicidir, yoğunluksuz, ince, ruhânidir, her şeyden haber alandır, sözü gerçektir, Sur'a üflendiği günde mülk tamamen O'nundur. Gizliyi ve âşikâri-yi bilir. O, hakimdir, her şeyi yerli yerince, hikmetle yapan, her şeyden haberdar olandır. Ey rahmeti bol, ey istemeden nimet veren, ey hallerimizi bilen, kullarının amellerine karşılık veren, ey gökleri ve yeri yaratan, ey diri, ey yönetici ey celâl ve ikram sahibi! Allah'ım! Sırlarının yüzü hürmetine bizim tabiatımızı beşerilik tabiatından meleklik tabiatına nakleylemeni, ruhlarımızı yüce melekler düzeyine yükseltmeni niyaz ediyoruz. (Hareket ve halleri değiştiren Allah'ımız, halimizi en güzel hale çevir.3defa)

     Allah'ım! Sen eksikliklerden münezzehsin, senden başka ilâh olmadığına şahitlik ederim. Senden mağfiret diler, sana tevbe ederim. Allah'ım! Nuru bütün yaratıklardan önce yaratılan, gelişi alemlere rahmet olan efendimiz Muhammed'e geçmiş ve gelecek bütün yaratıklar sayısınca, bunların said ve şakileri sayısınca salat eyle, öyle bir salat eyle ki o salat bütün sayıları aşsın, bütün sınırları kuşatsın, öyle bir salat eyle ki o salatın sonu, bitimi, tükenimi olmasın. Senin ona ettiğin salat gibi bizden ona salat eyle!  "Kudret ve şeref sahibi Rabbim, onların taktıkları sıfatlardan münezzehtir. Selam gönderilen elçilere, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a." ( Saffat : 180-182)

     Rabbimiz, sen işitensin, bilensin. Allah'ım! bize her hayırı ver, bizi her şer'den koru. (3 defa)

   

 Evrad-ı Şerife başlamadan evvel;

1- Eûzübillâhimineşşeytanirrecîm, Bismillâhirrahmânirrahîm,

   “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, lâilahe illallahu Vallahu Ekber, Allah-u Ekber ve lillahil hamd” ( 3 defa )

 2-   “Allahümme Salli alâ Seyidina Muhammedin câe bilhakkîl mubîn ve erseltehu Rahmeten lilalemin” ( 3 defa )

 3-    Bismillâhirrahmânirrahîm “Kulhü vallahü ehad allahü samed lem yelid velem yüled velem yeküllehü küfüven ehad” ( 3 defa )

 4-Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah. Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habîballah. Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

 Evrad-ı Şerif okunduktan sonra;

1- Eûzübillâhimineşşeytanirrecîm,Bismillâhirrahmânir rahîm,

    “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, lâilahe illallahu Vallahu Ekber, Allah-u Ekber ve lillahil hamd”  ( 3 defa )

2-   “Allahümme Salli alâ Seyidina Muhammedin câe bilhakkîl mubîn ve erseltehu Rahmeten lilalemin” ( 3 defa )

3-     “Fatiha-i Şerif” dua şeklinde okunacak  

4-Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah. Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habîballah. Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ emîne  vahyillâh.

5-   Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed selaten tuncina biha min cemi'il  Ehvali vel afat ve tegzilena biha cemi'el hacat ve tudahhiruna biha min cemi'is seyyiat ve terfeuna biha    indeke aled derecat ve tubelliğuna biha agsel ğayat min cemi'il hayrat fil hayati ve ba'del memat birahmetike ya erhamerrahimin bi hürmeti habibike ya erhamerrahimin bi hürmeti cemi'il enbiya-i vel evliya-i pir-i piran pir-i a'zam ya erhamerrahimin ve selamun alel murselin vel hamdulillahi rabbil alemin. El   Fatiha.

 Yukarı Git ▲
<< Önceki Sayfa

Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Site Yöneticisinin Yorumları.