Ana Menü
Kısa Mesajlar
Site Yöneticisinin Mesajları

24-10-2022 02:09
Üyelik sistemi şu anda aktif değildir. İhtiyaç olduğunda kullanılmak üzere eski üyeler, sistemimizde kayıtlı olarak bulunmaktadır.
Türkçe İkindi Namazı Tesbihatı
Türkçe İkindi Namazı Tesbihatı
<< Önceki Sayfa
 

İKİNDİ NAMAZI 

 

   İkindinin farzını kılınıp selâm verildikten sonra,

    “5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında... Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”  denilerek şu duâ okunur:

 

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI 

    “Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.     

    Tesbihata devam edilir

  “Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

   denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

    “Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

Subhanellah   (33 kere)

Elhamdulillah  (33 kere)

Allahuekber   (33 kere)   

    “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

    Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

   Fağlem ennehû  ( 1 defa )

   Lâ ilâhe illallah   (33 defa )

    Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

    Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

   İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale'n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

   Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

 

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.  

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah. 

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh. 

    Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina  (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

   DUÂ-İ  TERCÜMÂN-I  İSM-İ ÂZAM  okunur:

    Bismillâhirrahmânirrahîm,

    Subhâneke yâ Allah teâleyte yâ Rahmân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Rahîm teâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hamîd teâleyte yâ Hakîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mecîd teâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kuddûs teâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr  biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mu’min teâleyte yâ Muheymin ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Azîz teâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mutekebbîr teâleyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Evvel teâleyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Zâhir teâleyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Bâri teâleyte yâ Musavvir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Tevvâb teâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Bâis teâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kadîm teâleyte yâ Mukîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Celîl teâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kâhir teâleyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Melîk teâleyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Alîm teâleyte yâ Allâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Azîm teâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Halîm teâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Şehîd teâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kebîr teâleyte yâ Muteâl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Latıf ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Semi’ teâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Karîb teâleyte yâ Basîr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hak teâleyte yâ Mubîn ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Raûf teâleyte yâ Rahîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Tâhir teâleyte yâ Mutahhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mucemmil teâleyte yâ Mufaddıl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Muzhir teâleyte yâ Mun’im ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Deyyân teâleyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hannân teâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Ehad teâleyte yâ Samed ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hayy teâleyte yâ Kayyûm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Adl teâleyte yâ Hakem ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

 

     Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

   Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

    Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen teâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâzenâ ve meşâyîhena (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânenâ ve ehavâtenâ ve talebete Resâili’n-Nûri ve rufekâenâ ve akrebâena ahbâbene’l-mu’mînine’l-muhlisîne mine’n-nâr.

(Avuç içleri aşağıya çevrilir.)

Ve min kulli nâri vahfeznâ min şerri’n-nefsi ve’ş-şeytân ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’ati ve’d-dalâlâti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân.

(Avuçlar tekrar yukarı çevrilir.)

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Gaffâr, birahmetike yâ Erhame’r-râhimîn. 

    Allahumme edhılne’l-Cennete meâal ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtâr ve âlihi-l ethâr, ve eshâbihi-l ahyâr, ve sellim mâdâme-l leylu vennehâr,  Âmin, ve selâmun ale-l murselîn, ve-l hamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.

   Nebe Suresi okunarak namaz bitirilir. 

                                     

 

Sayfa Başına Git ^
<< Önceki Sayfa


Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Site Yöneticisinin Yorumları.